Leverings- en betalingsvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de patiënt en Treffers podologie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Algemeen

  • De kosten van de behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende prijslijst.
  • Afhankelijk van de behandeling kunnen technieken en materiaalkosten apart in rekening worden gebracht.
  • Onder patiënt wordt in deze voorwaarden mede verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
  • Indien de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 24 uur tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet op tijd af, dan kan Treffers podologie de gereserveerde tijd in rekening brengen.
  • Bij betalingsachterstand van de patiënt is Treffers podologie gerechtigd om (verdere) behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

Betaling
Treffers podologie verzorgt de declaratie van de factuur bij de ziektekostenverzekering wanneer mogelijk. Alle overige diensten en leveringen worden aan de betreffende patiënt gefactureerd, tenzij dat van tevoren duidelijk anders afgesproken is. U wordt dan ook zelf verantwoordelijk gehouden voor een tijdige betaling van de factuur, na elk bezoek uitsluitend met PIN of betaling via overschrijving.

Betalingsvoorwaarden

  • Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 2 dagen na dagtekening te zijn betaald.
  • Indien u de factuur niet betaald binnen 7 dagen zal u een herinnering toegestuurd worden met het verzoek om binnen één week te betalen.
  • De factuur zal daarbij verhoogd worden met € 15,- aan administratiekosten.
  • Indien u na de herinnering niet tot betaling overgaat zal u worden aangemaand met het verzoek om binnen één week de achterstallige nota te betalen. De factuur zal verhoogd worden met € 25,- aan administratiekosten.
  • Indien u na de laatste aanmaning niet tot betalen overgaat zal de vordering uit handen worden gegeven. Hiervoor wordt een incassobureau en/of deurwaarderskantoor ingeschakeld. De kosten hiervan komen voor rekening van de patiënt.

Annulering
Gemaakte afspraken, mondeling, telefonisch, per mail of online, kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten voor een verzuimde afspraak in rekening gebracht. Door u geplaatste bestellingen (zolen) kunnen binnen 24 uur na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden.